Napisane przez: demostenes1980 | Październik 9, 2009

Barack Obama won the Nobel Peace / Barack Obama laureatem pokojowego Nobla

1b5cd1e72d3741ba9c33e7b41dd74ad4,5,1 The Nobel Committee in Oslo, this year awarded the Nobel Peace Prize U.S. President Barack Obama: (. I admit frankly that I can not imagine just why Barack Obama is a politician and was given an award! Apparently Obama prize was awarded quoted by Onet.pl in:

For efforts to reduce nuclear weapons globally and create a new atmosphere in the sphere of cooperation among nations.

In my life I’ve heard funnier justify the granting of the Nobel prize:). This award is no longer just a political and peaceful way politically correct. After Oslo, had to somehow appeal to the current President of the United States. Your choice of reasons for the Nobel committee cited „strengthening of international diplomacy.” And what sort of consolidation has created a Barack Obama? May be called the consolidation of Russia’s August przypodobanie abandoning missile defense system in Poland and the Czech Republic? Maybe this is strengthening the financing banks, and thus the governors, managers and employees of banks declining?

I am surprised that the Nobel prize not received such as Irena Sendler, who is risking his own life was saved by children from
a concentration camp. I am surprised that the Nobel Prize did not receive Pope John Paul II, although this was to be expected, since the world begin to govern lewacy atheist. Following this reasoning is the Nobel Committee could even say that in 1939 the Nobel Peace Prize can be given by Adolf Hitler in Munich to save the world. I know it can extreme comparison, but as one person on the forum Onet.pl portal in the „Mystery of Oslo”, Barack Obama won the Peace Prize, „she wrote, that the quotation” thinking so. The international community is very specific. „The whole the effect of combating the spread of nuclear weapons by the U.S. will be paying for the destruction of the already dilapidated nuclear weapons in Russia.

If this is democracy then I look except for a democracy, thank!

Ps. Picture borrowed from:

http://wiadomosci.onet.pl/2057424,12,obama_laureatem_pokojowego_nobla,item.html

POLISH VERSION

1b5cd1e72d3741ba9c33e7b41dd74ad4,5,1 Komitet Noblowski w Oslo przyznał tegoroczną pokojową nagrodę Nobla prezydentowi USA Barackowi Obamie :(. Przyznam się szczerze, że nie potrafię sobie wyobrazić dlaczego akurat Barack Obama
i to polityk otrzymał taką nagrodę! Podobno nagroda Obamie została przyznana cyt. za portalem Onet.pl:

za wysiłki na rzecz redukcji broni nuklearnej na świecie i stworzenia nowej atmosfery w sferze współpracy między narodami.

W życiu nie słyszałem śmieszniejszego uzasadnienia przyznania nagrody Nobla :). Ta nagroda nie jest już pokojowa tylko polityczna a w zasadzie poprawna politycznie. Przecież Oslo musiało się jakoś przypodobać obecnemu prezydentowi USA. Swój wybór Komitet Noblowski uzasadnił cyt. “umocnieniem międzynarodowej dyplomacji”.
A jakież to umocnienie stworzył Barack Obama? Może umocnieniem można nazwać przypodobanie sie Rosji rezygnując z Tarczy Antyrakietowej w Polsce i Czechach? Może tym umocnieniem jest finansowanie banków, a co za tym idzie prezesów, menadżerów
i pracowników podupadających banków?

Dziwi mnie, że nagrody Nobla nie dostała np. Irena Sendlerowa, która to narażając własne życie ratowała dzieci z obozu koncentracyjnego. Dziwi mnie, że nagrody Nobla nie dostał papież Jan Paweł II, chociaż tego się można było spodziewać, bo światem zaczynają rządzić ateistyczni lewacy. Idąc właśnie takim tokiem rozumowania Komitetu Noblowskiego można pokusić się
o stwierdzenie, że w 1939 r. pokojową nagrodę Nobla można było dać Adolfowi Hitlerowi za uratowania świata w Monachium. Wiem, że to może skrajne porównanie, ale jak to jedna osoba na forum portalu Onet.pl w temacie “Sensacja w Oslo”, Barack Obama laureatem pokojowego Nobla” napisała, że cyt. “myślenie tzw. wspólnoty międzynarodowej jest niezwykle specyficzne”. Całym skutkiem ten walki z rozprzestrzenianiem się broni atomowej będzie płacenie przez USA za utylizację i tak już zdezelowane broni atomowej Rosji.

Jeśli tak ma wyglądać demokracja to ja chyba, za taką demokrację podziękuję!

Ps. Zdjęcie zapożyczyłem ze strony:

http://wiadomosci.onet.pl/2057424,12,obama_laureatem_pokojowego_nobla,item.html

Reklamy
Napisane przez: demostenes1980 | Październik 7, 2009

Polish – Jewish relationships / Relacje Polsko – Żydowskie

Marsz_Zywych_Brzezinka I just had the opportunity to see the next episode „Rectory” and I’m very happy for that reason. In short, more can be said that section told of the arrival of two Jews in the village „Tulczyn”. They came to the village of Antwerp in order to find the grave of one of their important ancestors, which before World War II lived a building. Ye but the building was donated to Zbyszek in a fall. The most surprised me was that the Jews wanted the visitors to buy a house rather than fight to recover from the municipality. In this building lived owy is important for the Jews „tzaddikMendel. In general, the film shows good relations between Jews and the pastor in this village.

Why did I write all this just for a movie? Well this is what the entire relationship the Polish – Jewish. Most Jews in the world believes that Poles are anti-Semites in one hundred percent. This is not true. I do not know how my compatriots, but I think that only some people it is. When my country was still in possession of the Soviet Union taught the public that everything is connected with the Jewish people is wrong and that they must be exterminated as soon as possible. I remember when I saw the historical occurrence of the first secretary of the Republic of Polish „Wladyslaw Gomółka” and having heard about the expulsion of Jews from Polish. Many Jews had to leave, then the Polish completely explaining why he decided. Looking at these things with hindsight and from the young man who was born in Poland, I can categorically state that this type of behavior was unacceptable Polish  authorities.

Another issue is to what my compatriots to be the most nervous. Concerning the reimbursement of pre-war Jewish property seized, or their rightful owners. I know that probably for many a delicate issue, but I try to understand my fellow countrymen. Over the years since the war on the left all the old estates, and the Jews received Polish citizens pay taxes. The money that went to taxes just repaired houses, buildings, shops, etc. I would like to Jew and tried to understand our thinking. Many of my countrymen do not even have anything against the passing of former estates, for example, or not I would feel good knowing that house or building, which belonged to my grandfather, whom he bought it for their own earned money, someone took and did not want to leave. It’s just to pay the money that was given for all these years with the Poles to keep taxes and repairs of houses and buildings. I personally also think it fair proposal. This does not mean that Poles are anti-Semites!

Grupa_zydowska_przed_Marszem

But I justified in some way his countrymen. Poland was a total of four partitions, which will write another entry. The fourth is the partition of Polish, Polish prevailed when the Soviet Union. Throughout these years, as discussed earlier taught people that the Jews are evil and useless. Soviet propaganda has made his own, because if for 45 years for twenty-four hours a day, teach the people to such false slogans that finally began to believe it. Believe in the fact that the Jew is our enemy. Some gave to convince because he wanted others feared reprisals and others for any tampering were beaten.

I would like to see these relationships improved. Why can not we learn from each other respect each other, faith in one God. After all, we have only one God, that we as Christians (Catholics) celebrate other holidays and other Jews. I have always admired in my older brothers in faith the ability to think analytically, to the ability of business, the desire to work and patience. I think that Jews could teach us all this and live in peace next to us. And what we can learn as Polish Jews? Wyluzowania Above all, a more liberal attitude to work, perseverance and such typically Polish clever:).

Last picture says that we should go in your life together and not separately:).

Ps. Pictures borrowed from:

http://teninnykonkurs.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?10

POLISH VERSION:

Właśnie miałem okazję zobaczyć kolejny odcinek “Plebanii” i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. W większym skrócie można powiedzieć, że odcinek opowiadał o przyjeździe dwóch Żydów do wioski “Tulczyn”. Przyjechali Oni do tej wioski z Antwerpii w celu znalezienia grobu jednego ze swoich ważnych przodków, który to przed drugą wojną światową zamieszkiwał pewien budynek. Owy budynek został jednak podarowany Zbyszkowi w spadku. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że przyjezdni Żydzi chcieli ten dom odkupić a nie walczyć o odzyskanie od gminy. W tym budynku mieszkał właśnie owy ważny dla Żydów “CadykMendel. W ogóle w filmie fajnie pokazano relacje między dwoma Żydami a Proboszczem w tej wiosce.

Dlaczego to wszystko piszę właśnie w odniesieniu do jakiegoś filmu? No właśnie chodzi o te całe relacje Polsko – Żydowskie. Większość Żydów na świecie uważa, że Polacy to w stu procentach antysemici. To nie jest prawda. Ja nie wiem jak moi rodacy, ale ja uważam, że tylko część ludzi taka jest. Kiedy mój kraj znajdował sie jeszcze pod władaniem Związku Radzieckiego wpajano społeczeństwu, że wszystko, co związane jest z Żydami jest złe i, że trzeba ich tępić jak tylko się da. Pamiętam jak oglądałem historyczne wystąpienie pierwszego sekretarza Rzeczpospolitej Polskiej “Władysława Gomółki” i słyszałem o konieczności wypędzenia Żydów z Polski. Wielu Żydów musiało w tedy wyjechać z Polski zupełnie nie tłumacząc dlaczego tak postanowiono. Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu i od strony młodego człowieka urodzonego w Polsce mogę kategorycznie stwierdzić, że tego typu zachowanie Polskich władz było niedopuszczalne.

Inną sprawą jest to na, co moi rodacy denerwują się najbardziej. Chodzi o zwrot przedwojennych majątków zabranych Żydom, czyli ich prawowitym właścicielom. Ja wiem, że pewnie dla wielu to drażliwy temat, ale staram sie rozumieć moich rodaków. Przez całe lata od czasów wojny na wszystkie dawne majątki pozostawione, czy odebrane Żydom obywatele Polscy płacili podatki. Z tych pieniędzy, które szły właśnie z podatków remontowane kamienice, budynki, sklepy itp. Chciałbym, aby Żydzie spróbowali także zrozumieć nasze myślenie. Wielu moich rodaków nawet nie ma nic przeciw oddawaniu dawnych majątków, bo ja np. też nie czułbym się dobrze wiedząc, że kamienica, czy budynek, który należał do mojego dziadka, którą to kupił za własne zarobione pieniądze, ktoś zabrał i nie chciał oddać. Chodzi tylko o to, aby zwrócić pieniądze, które dano przez te wszystkie lata z podatków Polaków na utrzymywanie i remonty tych kamienic i budynków. Ja osobiście także myślę, że to uczciwa propozycja. Nie oznacza to jednak, że Polacy są antysemitami!

Chciałbym jednak usprawiedliwić w pewien sposób swoich rodaków. Polska w sumie znajdowała się pod czterema rozbiorami, o których napiszę w innym wpisie. Czwarty rozbiór Polski to ten, kiedy Polską panował Związek Radziecki. Przez całe te lata tak jak pisałem wcześniej wpajano ludziom, że Żydzi są źli i niepotrzebni. Propaganda radziecka zrobiła swoje, bo jeśli przez 45 lat przez dwadzieścia cztery godziny na dobę wpaja się ludziom takie kłamliwe frazesy to w końcu zaczęli w to wierzyć. Uwierzyli w to, że Żyd to nasz wróg. Niektórzy dawali się przekonać, bo tak chcieli, inni bali się represji a inni za jakiekolwiek wyłamania byli bici.

Ja chciałbym, aby te relacje się poprawiły. Dlaczego nie możemy nawzajem uczyć się od siebie szacunku, wiary do jednego Boga. Przecież Boga mamy jednego tylko, że my jako chrześcijanie (katolicy) obchodzimy inne święta a Żydzi inne. Zawsze podziwiałem u moich starszych braci w wierze zdolność do analitycznego myślenia, do zdolności biznesowych, do chęci pracy i cierpliwości. Myślę, że Żydzi mogliby nas tego wszystkiego nauczyć i spokojnie żyć obok Nas. A czego My jako Polacy możemy nauczyć Żydów? Przede wszystkim wyluzowania, bardziej liberalnego stosunku do pracy, wytrwałości i takiego typowo Polskiego sprytu :).

Grupa_gimnazjalistow_z_Murowannej_Gosliny_obok_mlodzi_Zydzi Ostatnie zdjęcie mówi o tym, że powinniśmy iść w życiu razem a nie osobno :).

Ps. Zdjęcia zapożyczyłem ze strony:

http://teninnykonkurs.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?10

Napisane przez: demostenes1980 | Październik 6, 2009

This is my first post on this blog:). – To mój pierwszy wpis na tym BLOGU :).

I will try to post entries with titles from every aspect of life. Immediately apologize for my English, but I’m using Google Translator:).

 

Polish:

 

Będę się starał umieszczać wpisy z tematów z każdej dziedziny życia. Od razu przepraszam za mój angielski, ale korzystam z Google Translatora :).

Kategorie